Навчальні матеріали – збірка текстових та мультимедійних матеріалів, призначених для тих, хто хоче отримати знання, ознайомитись із досвідом,  сформувати необхідні вміння та вдосконалити свої навички з аналізу державної політики й організації навчань із відповідних дисциплін.

Еверм Ведунґ. ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОГРАМ

З точки зору політології «Оцінювання державної політики і
програм» є навчальним посібником з аналізу можливостей та об­
межень оцінки діяльності в державному секторі. Еверт Ведунґ роз­
глядає оцінювання як механізм кваліфікованого моніторингу,
систематизації та упорядкування державної діяльності та її резуль­
татів для того, щоб державні службовці мали змогу якомога відпо-
відальніше, ефективніше та творчо виконувати свою роботу,
орієнтовану на розвиток* держави.
Книжка зацікавить аналітиків, експертів у сфері державного
управління, слухачів системи підготовки та перепідготовки кадрів
державної служби України, викладачів та студентів вищих навчаль­
них закладів програм магістерського рівня.

Леслі А. Пал АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

У книжці запропоновано глибокі теоретичні підходи
до аналізу державної політики, починаючи від визначен­
ня проблеми, цілей та знарядь політики і до її втілення в
життя та оцінок її політичних, економічних і соціальних
наслідків. Опис розвитку аналізу політики та його особ­
ливостей у Канаді поєднується у ній з обговоренням пи­
тань аналізу політики з урахуванням нових поглядів на
роль ідей, експертизи, демократії і сучасної держави в
контексті “цілісної картини” міжнародного політично­
го, економічного, екологічного та технологічного ста­
новища.
Для політичних експертів, консультантів з питань за­
конодавства, викладачів, аспірантів і студентів економіч­
них та управлінських спеціальностей вищої школи.

М. Пол Браун. ПОСІБНИК З АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Книжка канадського фахівця, професора державної політики
на факультеті державної адміністрації Далхаузького універ­ситету (Галіфакс, Нова Скотія) М. Пола Брауна написана спеціально для державних службовців України. У ній висвітлено
різні підходи до питань формування й аналізу політики, розглянуто їхні переваги й вади, детально подано весь процес ана­лізу на реґіональному та національному рівнях.

Карол Г. Вайс «Оцінювання. Методи дослідження програм та політики»

Ця книжка є навчальним посібником з оцінювання соціальних програм. У ній подано історію розвитку методів оцінювання, теорію планування програм, практичні поради з проведення аналітичних досліджень з моменту оцінювання програми через етапи планування, збирання даних до застосування одержаних результатів.

Браєн Гоґвуд, Луїс Ган “Аналіз політики для реального світу”

У книжці британських викладачів, фахівців у сфері державної політики Б.Гоґвуда та Л.Ґана розглянуто такі питання, як види державної політики, методи вста­новлення та досягнення цілей державної політики, проаналізовано різні етапи процесу політики.

Девід А. Веймер, Ейден Р. Вайнінґ «Аналіз політики. Концепції та практика»

У підручнику викладено теоретичні засади, методику та практику аналізу політики з урахуванням суспільних цінностей. Завдяки останньому стає можливим уникати негативних для суспільства наслідків прийнятих рішень, а праця аналітика спрямовується на підвищення добробуту кожного громадянина. Для експертів, консультантів з законотворчої діяльності, викла­дачів та студентів економічних і управлінських спеціальностей вищої школи.

«Аналіз вигід і витрат. Практичний посібник»

Ця книжка є одним із перших видань в Україні щодо практичного застосування аналізу вигід і витрат для оцінки доцільності державних проектів різного спрямування — законодавчих, інституційних, інвес­тиційних.

Як аналітичним центрам не допускати корупцію? [методичні рекомендації для аналітичних центрів]

Посібник буде корисним перш за все для дослідників та всіх тих, хто прагне більше дізнатися про поняття «корупція», зрозуміти, яким шляхом йде Україна в напрямку подолання корупції та цікавиться антикорупційними практиками інших країн.

Данн В. “Державна політика: вступ до аналізу”

Цей текст являє собою водночас і класичну вже з огляду на її авторитетність працю, і один із найбільш вичерпних посібників з дисципліни Public Policy Analysis. У книзі дуже докладно, із застосуванням численних прикладів і практичних рекомен­дацій, висвітлено роль аналізу державної політики в процесі розробки курсу політики на всіх рівнях — від місцевого до загальнонаціонального, подано методологію й структуру аналізу політики, схарактеризовано аргументацію в процесі політики, методику визначення й струк-урування проблем політики, методи прогнозування наслідків державних програм політики й рекомендації щодо них, а також моніторингу та оцінювання їх наслідків і дієвості.